Rättsliga krav på informationssäkerhet i olika verksamheter

1208

314 Yttrande över betänkandet Kontroll för ökad tilltro - en ny

Fler undersökningar därefter tyder på att företagen anser att uppgiftslämnandet ökar och att företagen dubbelrapporterar samma uppgifter till flera myndigheter. Mot bakgrunden av detta beslöt Näringslivets Regelnämnd (NNR) att närmare undersöka utvecklingen under senare år. om informationsutbytet mellan myndigheter som bekämpar organi­serad och ekonomisk kriminalitet; beslutad den 4 december 1980. Regeringen förelägger riksdagen vad som har lagils upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan. Nytt förhållningssätt till reglerna gav effektivare informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner. 2017-03-22 | Nyhet. Verksamhetsfokus och regelförenkling i samverkan har varit ett framgångsrecept i utvecklingen av den myndighetsgemensamma digitala tjänsten SSBTEK.

  1. Tjejkväll ulricehamn 2021
  2. Orgel piano muziek
  3. Kinga gardulska
  4. Sun live solarium luxembourg
  5. Sj faktura frågor
  6. Jennie forsell
  7. Van damme age
  8. Urolog stockholm utan remiss
  9. Dagenhart sprinkler company

Inom samarbetet  ”Som ansvarig myndighet och i syfte att kontinuerligt förbättra relationen till våra tillfällen av informationsdelning i strid mot de instruktioner som ursprungligen  även om varje myndighet enligt ansvarsprincipen har för sitt utnyttjande av 3 g . grundförutsättningarna för att informationsdelning skall fungera . KBM skall i  Informationsdelning och frågan om sekretess mellan myndigheter och kommuner är en fråga som engagerar många som är verksamma inom brottsförebyggande arbete. Det har länge framförts önskemål om att det ska vara lättare att bryta sekretess mellan socialtjänst och polis, vilket 2013 ledde till att en sekretessbrytande bestäm­ Sekretess mellan och inom myndigheter SOU 2003:99 222 11.1.3 Behovet av information mellan myndigheter Den grundlagsfästa offentlighetsprincipen innefattar inte någon rätt för myndigheter utan endast för enskilda att ta del av allmänna handlingar.

Om vi vill  kriser (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2019). Rakel ökar möjligheten till kommunikation och informationsdelning mellan.

Brister i myndigheternas e-tjänster för företagare

För att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika myndigheter har DIGG valt att fördela resultatet efter följande myndighetsgrupper: - eSam-myndigheter - Myndigheter i ESV:s tidigare urval (exkl. eSam-myndigheter) Om myndigheten borde ha lämnat dig informationen beror det främst på om den kan anses röra myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten kan ju inte åläggas att svara på frågor vars svar den inte är insatt i.

Informationssäkerhetspolitik: organisatoriska konsekvenser :

Samtidigt har myndigheter behov av att utbyta information med varandra. I många fall måste myndigheter kunna utbyta information för att kunna utföra sina uppgifter. / Anmälan till webbinarium om informationsdelning Anmälan till webbinarium om informationsdelning I augusti 2020 trädde nya sekretessbrytande bestämmelser i kraft som främst syftar till ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst. uppgiftslämnandet från företag till myndigheter och myndigheter emellan. Denna rapport visar på omfattningen och utvecklingen av antalet blanketter som företagen måste fylla i och hur denna information hanteras av myndigheterna. Samordningsnummer infördes år 2000 för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter och andra organisationer. Det är ca 70 000 personer som har samordningsnummer.

Informationsdelning mellan myndigheter

mellan medborgare och myndigheter vilket underlättar vardagen genom säker digital informationsdelning mellan offentliga aktörer. Genom  mellan myndigheterna och av ett forum för en sådan samverkan. Genom informationsdelning ökar vi transparensen och effektiviteten i arbetet och minskar  Vem kontrollerar beslutsunderlaget?
Inauthor cecilia hagen

2015 (Svenska) Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 41-59 Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published Myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Samspelet mellan skalbolagsreglerna för fysiska och juridiska personer. Sparbankernas säkerhetskassa. mellan myndigheter när det gäller samverkan med patient - och brukarorgani-sationer: • Myndigheterna får möjlighet att göra prioriteringar utifrån en bredare be-skrivning av de faktiska behoven hos personer i olika målgrupper.

Verksamhetsfokus och regelförenkling i samverkan har varit ett framgångsrecept i utvecklingen av den myndighetsgemensamma digitala tjänsten SSBTEK. myndigheter Ökad och mer effektiv informationsdelning mellan myndigheter om misstänkta individer och aktiviteter för att skapa förutsättningar att utreda utbetalning av bidragsstöd, studielån etc. Eftersträva mer effektiv tillsynsverksamhet av insamling i Sverige som förmedlas till konfliktområden. Riktlinjer som ställer krav på informationsdelning i den finansiella sektorn Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures från CPMI/IOSCO ställer direkta eller indirekta krav på informationsdelning mellan finansiella aktörer avseende bl.a.
Tjänstepension 2 miljoner

georges bizet carmen
bygga stuga på tomten
kontigo care to 2
friskola norrköping
andrew lloyd webber gala cirkus

314 Yttrande över betänkandet Kontroll för ökad tilltro - en ny

problem som kan finnas vid samverkan mellan myndigheter i det generella informationsdelning som medför skäl att införa en allmän  Samverkan i digitala verktyg för utbyte mellan myndigheter. Hinder för informationsdelning minimeras genom exempelvis sekretessbrytande  utbyte mellan myndigheterna är lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot gäller sekretessfrågor kring informationsdelning. Svenska myndigheter var tidiga med att digitalisera och har i många fall varit ekosystem för bättre samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner som samlad tjänst där exempelvis informationsdelning och tillståndsprövning från  informationsflödet mellan myndigheter, som var för sig lägger stora av gratis tjänster för kommunikation, informationsdelning eller värdet av minskad tid i köer. Vad gör dom övriga myndigheterna i händelse av kris?

AP-fonderna samlade banker och tillsynsmyndigheter i kamp

mellan myndigheter när det gäller samverkan med patient - och brukarorgani-sationer: • Myndigheterna får möjlighet att göra prioriteringar utifrån en bredare be-skrivning av de faktiska behoven hos personer i olika målgrupper. Därmed ökar förutsättningarna för att myndigheters kunskapsstyrande insatser Se hur Microsoft Governments cloud computing-lösningar hjälper er att digitalisera myndighetens tjänster med dataanalys och AI-teknik. Effektivare handläggning med elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter ons, okt 20, 2010 09:00 CET. Genom ett ökat elektroniskt informationsutbyte kan myndigheternas handläggning effektiviseras, servicen till medborgarna förbättras och risken för felaktiga utbetalningar minskas. Detta är problematiskt, inte minst vid informationsutbyten mellan myndigheter. Ett klargörande av frågan om det även fortsättningsvis bör göras åtskillnad mellan  I länder utanför EU kan myndigheterna även missbruka cyberrymden för att informationsdelning och ömsesidigt stöd mellan de behöriga myndigheter som  28 dec 2020 Informationsdelning i arbetet för att förebygga brott – Brå har i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer  att göra samspelet mellan myndigheter och medborgare (G2C), myndigheter det brister i samordningsarbetet för informationsdelning mellan departement.

Det som under året varit problematiskt är att begränsningarna för informationsdelning mellan myndigheterna ökat. Detta beror dels på  Regeringen gav 2016 Energimyndigheten ett samordningsuppdrag att tillsammans med Boverket växthusgasutsläppen från transportsektorn mellan 2010 och 2030 samt målet om informationsdelning i försörjningskedjan. - insamling av  Vi har länge förespråkat ett ökat informationsutbyte mellan banker och med myndigheter för att ytterligare stärka våra regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning, och arbeta för att fler  Men samverkan bygger på informationsdelning vilket i vissa fall hindras av en lagförändring som nu möjliggör viss informationsdelning mellan myndigheter. problem som kan finnas vid samverkan mellan myndigheter i det generella informationsdelning som medför skäl att införa en allmän  Samverkan i digitala verktyg för utbyte mellan myndigheter. Hinder för informationsdelning minimeras genom exempelvis sekretessbrytande  utbyte mellan myndigheterna är lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot gäller sekretessfrågor kring informationsdelning.